ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: SM: 110-1/21Drukuj informację Ogłoszenie numer: SM: 110-1/21

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Morąg

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Straż Miejska

Data udostępnienia: 2021-01-25

Ogłoszono dnia: 2021-01-25

Termin składania dokumentów: 2021-02-12 15:00:00

Nr ogłoszenia: SM: 110-1/21

Zlecający: Straż Miejska w Morągu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
-    posiada obywatelstwo polskie,
-    ukończone 21 lat,
-    korzystanie z pełni praw publicznych,
-    wykształcenie, co najmniej średnie lub średnie branżowe,
-    nienaganna opinia,
-    sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
-   niekaralność sądowa (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za - ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione     przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
-    uregulowany stosunek do służby wojskowe
b. Wymagania dodatkowe:
-    wykształcenie wyższe (informatyka, administracja, pedagogika, resocjalizacja),
-    doświadczenie w służbach mundurowych,
-    zamieszkanie na terenie gminy Morąg
-    odporność na stres, dyspozycyjność,
-    dobra znajomość topografii gminy Morąg,
-    aktywność sportowa,
-    posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi,
-    posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień przydatnych w pracy na stanowisku strażnika miejskiego,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-    służba patrolowa w terenie,
 -   praca na pełny etat w systemie zmianowym, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w czteromiesięcznym okresie  rozliczeniowym.
 
Do zadań Aplikanta (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należeć będzie ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych wraz z pozostałymi zadaniami określonymi w art. 11 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U.  2018 poz. 928 )

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Warunki pracy:
           -    służba patrolowa w terenie,
           -   praca na pełny etat w systemie zmianowym, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w czteromiesięcznym okresie  rozliczeniowym
Oferujemy:
- umowę o pracę
- wynagrodzenie  zasadnicze
- dodatek za staż pracy
- ,,trzynastą pensję”
- możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

V. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie w Straży Miejskiej w Morągu ul Dworcowa 7 następujących dokumentów:
1.    CV,
2.    list motywacyjny,
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy, ,
4.    kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ( świadectwo, dyplom),
5.    podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści:
      „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w Morągu zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
      zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  ( Dz. U. 2019 poz. 1781 ) o ochronie danych osobowych,
6.   oświadczenie o niekaralności za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Uwaga! Oferty nie zawierające własnoręcznego podpisu pod dokumentami (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, oświadczenia) nie będą rozpatrywane.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-02-12 15:00:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów  należy złożyć w  Straży Miejskiej w Morągu ul. Dworcowa 7 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem ”Nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego (Aplikanta )” w terminie do 12.02.2021 r. do godziny 15.00.
Oferty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.
Informuje się o obowiązku posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty) do wglądu, podczas każdego etapu procedury rekrutacyjnej.
 
Wszystkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Morągu ul Dworcowa 7
Dodatkowe informacje; tel. (89) 757 36 13   

VII. Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej – Straż Miejska  w Morągu ul Dworcowa 7;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iodo@lukta.com.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony