Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Regulamin organizacyjny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-12-15 12:54:21 przez Admin Admin

Akapit nr - brak tytułu

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W MORĄGU
 
 
Rozdział 1
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1. 1. Straż Miejska w Morągu, zwana dalej „Strażą”, jest umundurowaną formacją utworzoną uchwałą Rady Miejskiej w Morągu nr XLVIII/289/98 z dnia 25 lutego 1998r., na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz.779)
2. Straż jest jednostką organizacyjną Gminy.
 
§ 2. 1. Terenem działania Straży jest obszar administracyjny Gminy Morąg.
2. Siedzibą Straży jest miasto Morąg
3. Straż używa pieczęci:
 1. okrągłej Ǿ 20 mm z godłem oraz napisem Straż Miejska w Morągu,.
 2. prostokątnej o treści Straż Miejska w Morągu,
 3. prostokątnej o treści Straż Miejska ul Dworcowa 7, 14-300 Morąg tel/fax (89) 7573613, tel.kom. 606526558
 
 
Rozdział 2
 
 
Zadania i zakres uprawnień Straży
 
 
§ 3. 1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i uchwał Rady Miejskiej w Morągu
2. Zadania o których mowa w ust.1 wykonują pracownicy straży, zwanych dalej „strażnikami”.
 
§ 4. Do zadań Straży należy w szczególności:
 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczenia śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb , a także ustalenie w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej ;
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają  życiu i zdrowiu innych osób ;
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Morąg.
 10.  W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w § 3 ust.1 i § 4, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych
 
§ 5. 1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w § 3 i 4, ma prawo do:
 1. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego
 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłoczne doprowadzenie do najbliższej jednostki Policji,
 4. dokonywania kontroli osobistej, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby;
 5. nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 6. dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 7. usuwania pojazdów i ich unieruchomienia przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 8. wydawania poleceń,
 9. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 10. zwracania się w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
2. Zakres i sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i 8-9 określają inne przepisy.
 
 
Rozdział 3
 
 
Organizacja Straży
 
            § 6. 1 Strażą kieruje Komendant zatrudniany na podstawie umowy o pracę przez Burmistrza Morąga po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
            2. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Morąga.
            3. Struktura organizacyjna Straży Miejskiej w Morągu:
 • Komendant Straży Miejskiej
 • Strażnicy Straży Miejskiej
4. Ilość osób zatrudnionych w Straży Miejskiej ustala Burmistrz Morąga.
 
§7. Szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych strażników oraz sposób ich wykonywania określa Komendant Straży.
 
§ 8. 1. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz Morąga, a w zakresie:
 1. wykonywania uprawnień, o których mowa w § 5;
 2. użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego;
 3. ewidencji:
 - etatów;
 - wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej bojowej, urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów
- wyników działań straży.
Nadzór sprawuje Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
2. Zasady współpracy Straży z Policją określają odrębne przepisy.
 
 
Rozdział 4
 
Uprawnienia i obowiązki strażników
 
 
§ 9. 1. Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w regulaminie.
2. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, są:
 1. siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
 2. kajdanki,
 3. pałki obronne wielofunkcyjne,
 4. psy obronne i konie służbowe,
 5. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest wymagane pozwolenie na broń,
 6. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń,
 7. ręczne miotacze gazu
3.Przypadki,sposoby i tryb użycia przez strażnika środków przymusu bezpośredniego określają odrębne przepisy.
§ 10. Strażnik przy wykonywaniu czynności, służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat Straży Miejskiej w Morągu .
§ 11. Strażnik przy wykonywaniu czynności, o których mowa w § 5, jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.
§ 12. W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 13. Do obowiązków strażnika należy:
1)przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 1. poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
 2. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
 3. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w sytuacjach naruszenia dóbr osobistych ludzi,
 4. zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi oraz współpracownikami,
 5. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 6. zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
§ 14. W sprawach dotyczących strażników, a nie uregulowanych w regulaminie i ustawie o strażach gminnych, mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
§ 15. Obowiązki i prawa innych pracowników zatrudnionych w straży reguluje ustawa o pracownikach samorządowych.
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział 5
 
 
Umundurowanie, dystynkcje, odznaki
 
§ 16 Umundurowanie funkcjonariuszy straży składa się z ubiorów: wyjściowego , służbowego i specjalnego których wzory określają oddzielne przepisy
§ 17. 1 Funkcjonariuszowi straży przysługuje komplet umundurowania zapewniający wykonywanie obowiązków służbowych o każdej porze roku.
2. Poszczególne ubiory funkcjonariusze noszą według zestawów ubiorczych, z uwzględnieniem pory roku. Rozróżnia się;
 1. okres letni od 1 maja do 30 września,
 2. okres zimowy od 1 listopada do 31 marca
Miesiące kwiecień i październik stanowią okresy przejściowe.
            § 18. Funkcjonariusze straży powinni:
1) użytkować przedmioty umundurowania zgodnie z obowiązującymi zestawami ubiorczymi oraz zgodnie z ich przeznaczeniem,
2) nosić przedmioty umundurowania w sposób nienaruszający godności munduru.