ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

DEKLARACJA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-08 11:14:36 przez Admin Admin

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Morągu
Straż Miejska w Morągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Morągu.
 • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-25
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 1991-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 1991-01-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Załęski.
 • E-mail:
 • Telefon: 89 757 3613
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Burmistrz Morąga
 • Adres: Burmistrz Morąga
  ul. 11 Listopada 9
  14-300 Morąg
 • E-mail:
 • Telefon: 89 757 2231
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Siedziba Straży Miejskiej w Morągu znajduje się  w Morągu przy ulicy Dworcowej 7 na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielolokalowego. Usytuowanie siedziby straży może częściowo stanowić przeszkodę w obsłudze osób z potrzebami szczególnymi.
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Straż Miejska w Morągu zdecydowanie większość zadań realizuje w terenie w związku z tym nie stanowi problemu dokonywania czynności z udziałem osób z potrzebami szczególnymi w miejscu ich zamieszkania.
Serwis bip wyposazony jest w mechanizmy ułatwiające przeglądznie treści przez osoby niedowidzące:
1. Zmiana wielkości czcionki
2. Zmiana kontrastu
Inne informacje i oświadczenia
Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii,oprogamowania lub posiadanej dysfunkcji.Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępnośći użyteczność naszej strony internetowej.

Załączniki