Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zadania i uprawnienia

Szczegóły informacji

Zadania i uprawnienia

Informacja ogłoszona dnia 2016-12-15 12:52:41 przez Admin Admin

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań straży należy w szczególności:
1)   ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
2)   czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego — w zakresie określonym w przepisacho ruchu drogowym;
2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego — w zakresie określonym w art. 45 ust1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893);
3)   współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
4)   zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
5)   ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
6)   współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
7)   doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
8)   informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
9)   konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
2. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
1)   utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
2)   przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
3)   ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 
Strażnik wykonując zadania ma prawo do:
1)   udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego;
2)   legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;
3)   ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;
3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
a)  w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
b)  w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o strażach gminnych,
c)  w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 ustawy o strażach gminnych, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego;
4)   nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
5)   dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu; oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych — w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
6)   usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych przepisach o ruchu drogowym;
7)   wydawania poleceń;
8)   żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
9)   zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji;
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Straż Miejska
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
-
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
-
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-15 12:52:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-15 12:52:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-15 12:52:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1573 raz(y)